Vi glæder os til efterårsmødet 2020

Vi glæder os til efterårsmødet 2020

event_note Dato: 29-06-2020

DESorientering indeholder denne gang:

  • Siden sidst fra redaktøren 
  • Respons til kammeradvokatens rapport om persondatabehandling på SSI fra DES Bestyrelsen 
  • Årsmødet den 5-6 oktober 2020
  • Dagsorden for DES' generalforsamling d. 5. oktober 2020 i Nyborg

Hvis du har en konference eller et stillingsopslag der skal med, så send dette til dansk.epidmiologisk.selskab@outlook.dk


Siden sidst fra redaktøren 
I de tre måneder der er gået siden sidste DESorientering, er der sket meget af faglig interesse, forundring og forfærdelse i forbindelse med SARS-CoV-2 pandemien. I skrivende stund, er det globale antal cases af COVID-19 over 10 millioner, og over en halv million mennesker er registreret døde på grund af sygdommen. Danmark åbner nu op igen, og der har aldrig været så stor en opmærksomhed på vores fag. Som selv-identificerende epidemiolog og Formand for selskabet, er jeg stolt af alle de situationer, hvor epidemiologer har bidraget til den praktiske udmøntning af vores faglighed i folkesundheden, ofte under meget vanskelige kår. Jeg er også stolt af alle de teams hvor epidemiologisk forskning udføres i forebyggelse, samt de akutte og de langsigtede konsekvenser af COVID-19.

Jeg forventer derudover at denne opmærksomhed på vores fag får den glædelige sidegevinst at man aldrig igen skal forklare hvad en epidemiolog er, når man sidder ved bordet til familiefesten eller lignende lejligheder.

Til sidst, vil jeg gøre opmærksom på at vi regner med at kunne afholde Årsmødet med fysisk fremmøde i oktober. Talerne har bekræftet deres deltagelse, og vi har byttet rundt på rækkefølgen så de udenlandske talere kan deltage via live videolink. Tilmeldingen er nu åben. De tidligere tilmeldinger blev ikke ført frem, så alle skal tilmelde sig på ny. Det håber jeg naturligvis at mange af jer gør, og jeg glæder mig meget til at se jer i rigtig levende 3D form!

De bedste sommerhilsner,
Christina Dahm
formand og redaktør
 

Respons til Kammeradvokatens rapport om persondatabehandling på SSI fra DES Bestyrelsen 
D. 19 juni 2020 udkom Kammeradvokatens rapport ”FORELØBIG VURDERING AF STATENS SERUM INSTITUTS DATABESKYTTELSESRETLIGE COMPLIANCE VED FORSKNINGSSAMARBEJDER”.

Ifølge dr.dk, mener Ayo Næsborg-Andersen, lektor i persondataret på Syddansk Universitet, ”at undersøgelsen må 'få det til at løbe koldt ned ad ryggen på alle, der forsker inden for sundhedsvidenskab' på grund af de problemer, den afdækker med at følge reglerne for at beskytte data i forskningsprojekter.”1

Bestyrelsen i DES mener, at rapporten giver anledning til en opfordring om at samtlige offentlige institutioner, hvor der bedrives sundhedsvidenskabelig forskning, går sammen om en fælles fortolkning af persondataforordningen, med et mål om at skabe ensretning på tværs. Dette vil bidrage til, at de retningslinjer, procedurer, og politikker, som institutionerne iværksætter for at sikre at lovgivningen følges, harmoneres og tydeliggøres. Vi kan som forskere kun medgive, at det er formålstjenligt med strukturerede og entydige retningslinjer, procedurer og politikker på vores respektive institutioner. Ikke mindst ønskes god oplæring af forskere - såvel unge som mere garvede, idet dette område, både hvad angår regler og tolkningen af disse, har ændret sig markant inden for relativt kort tid. Vi har som forskere på forskellige institutioner oplevet, hvor komplekst det kan være at navigere mellem egne og samarbejdende institutioners udmøntning af persondataforordningen. Kammeradvokatens rapport medgiver at lovgivningen på området er kompleks og samtidig, at forskningsprojekter ofte udvikles henover deres levetid, hvilket yderligere komplicerer tildelingen af roller i forbindelse med et projekts opstart.  Rapporten omfatter desuden fortolkninger af rollerne som dataansvarlig og databehandler, samt en beskrivelse af, hvad hver af disse roller indebærer. Kammeradvokatens tolkninger er vanskelige at bestride, og det er prisværdigt, at der givet kompleksiteten og fortsatte uklarheder afsættes yderligere ressourcer til dette område. Rapporten udgør en foreløbig beskrivelse og vurdering, hvorfor vi må afvente de endelige anbefalinger, som udmøntes i en plan og drejebog.

Vi opfordrer til, at det endelige mål må være en smidiggørelse af processerne i forbindelse med opretning, udførelse og afslutning af forskningsprojekter, med klare vejledninger til forskere, og gerne med indbygget systemunderstøttelse, både teknisk og juridisk. Derfor bør institutionerne også geare sig til, og måske opruste yderligere, i forhold til den assistance, som vi som forskere har og får brug for, for at drejebøger kan implementeres på samtlige offentlige forskningsinstitutioner – ikke kun SSI. For forskere ansat ved SSI har de seneste seks måneder under Kammeradvokatens arbejde grangiveligt været præget af usikkerhed, nedsat arbejdsglæde og mulighed for tid til forskning. Vi tillader os at slå et slag for, at vi epidemiologer, som i vores arbejde ’behandler personoplysninger fra et ofte meget stort antal registrerede … i form af … helbredsoplysninger … [og] ofte … biologisk materiale’, 2 forsøger at ’look at the bright side of (our working) life’.3 Kammeradvokaten medgiver at dette område er komplekst og at der eksisterer en del uklarheder, der har været genstand for fortolkning. Mange af jer genkender formentlig at arbejdet med databeskyttelsesretslig compliance har fyldt substantielt mere i de seneste år. Dette vil uden tvivl forsætte, men håbet er, at dette kan ske i en mere efficient form. Man har jo lov at håbe her hvor sommeren står for døren, og vi endelig har fået tilladelse til at møde på vores arbejdspladser igen, at denne rapport ikke kun bringer øget fokus, men også håndgribelige tiltag til gavn for dansk epidemiologisk forskning.

Christina C Dahm, Katrine Strandbjerg-Larsen, Lau Caspar Thygesen, Julie Werenberg Drejer, Betina Heinsbæk Thuesen

Kilder: 1. https://www.dr.dk/nyheder/indland/forstaa-sagen-derfor-synes-kammeradvokaten-direktoeren-statens-serum-institut-skal
2. https://files.ssi.dk/Forelobig-vurdering-af-SSIs-databeskyttelsesretlige%20compliance-19062020-nk09
3. Monty Python. Life of Brian. 1979

Årsmødet d. 5-6 oktober 2020
Det er med stor glæde, at vi nu kan åbne tilmeldingen til årsmødet d. 5-6 oktober 2020.

Can Machine Learning Assist Epidemiologists in Drawing Causal Inference?
Det er samme tema som planlagt til forårsmødet, men der er sket lidt ændringer i programmet, da vi har fået muligheden for at få flere spændende talere med. Programmet for mødet kan ses her

Mødet afholdes på Storebælt Sinatur Hotel & Konference, Østerøvej 121, 5800 Nyborg
Tilmelding til mødet er åbent på DES hjemmeside: www.dansk-epidemiologisk-selskab.dk
Sidste tilmelding er den 17. august 2020
Pris for DES- og LVS-medlemmer er 2000 kr., ikke-medlemmer 2800 kr.
Ph.d. studerende der er medlem af DES: 1500 kr.

Dagsorden for DES' generalforsamling d. 5. oktober 2020 i Nyborg 
1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning.
3. Eventuelle udvalgsberetninger.
4. Indkomne forslag (forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før mødet, dvs. mandag den 28. september 2020)
5. Regnskab, herunder fastsættelse af kontingent. Regnskab gennemgås til mødet, men kan rekvireres inden mødet ved henvendelse til selskabets sekretær Maja Krog Buskov (dansk.epidemiologisk.selskab@outlook.dk)
6. Valg, med angivelse af hvem der er på valg, om vedkommende kan genvælges samt bestyrelsens forslag til nyvalg.
  • Julie Werenberg-Drejer, Katrine Strandberg-Larsen og Else Marie Olsen blev genvalgt sidste år og er derfor ikke på valg.
  • Christina Catherine Dahm og Betina Thuesen blev valgt for to år siden og er derfor på valg.
  • Lotte Husemoen, og Lau Caspar Thygesen har siddet i bestyrelsen i 6 år og går derfor ud.
  • Formanden skal vælges af generalforsamlingen. Christina Cathrine Dahm genopstiller som formand.
  • Revisorer: Henrik Støvring blev valgt ind sidste år og er derfor ikke på valg. Allan Lindeberg har siddet i to år og genopstiller.
  • Ifølge vedtægterne skal ønsker om opstilling til poster i bestyrelsen sendes til bestyrelsen senest 3 dage inden generalforsamlingen, dvs. senest fredag d. 2. oktober 2020.
7. Nedsættelse af udvalg.
8. Eventuelt.