Referater af generalforsamling

Vi holder årligt generalforsamling for vores medlemmer. Du kan finde alle vores referater siden 2005 i sidemenuen under arkiv. Nedenfor kan du læse formandens beretning og referatet for generalforsamlingen 2020.

Referat af Dansk Epidemiologisk Selskabs generalforsamling den 5. oktober 2020

1. Valg af dirigent og referent.

Lau Thygesen bliver valgt som dirigent.
Maja Krog Buskov bliver valgt som referent.

2. Formandens beretning.

Formanden Christina Dahm giver information om arbejdet i DES det seneste år. Den fulde beretning kan hentes på hjemmesiden.

Bestyrelsens sammensætning siden 9. april 2019:
Bestyrelsen består af Christina Cathrine Dahm, Betina Thuesen, Lotte Husemoen, Katrine Strandberg-Larsen, Else Marie Olsen, Julie Werenberg Dreier og Lau Caspar Thygesen.
Christina Cathrine Dahm er formand og redaktør af DESorientering. Betina Thuesen er næstformand. Lotte Husemoen er kasserer. Julie Werenberg Dreier er sekretær. Else Marie Olsen er bestyrelsens lægelige medlem. Yderligere er Henrik Støvring og Allan Linneberg revisorer, og ved årsskiftet blev Maja Krog Buskov studentersekretær

Mødeaktiviteter:
Selskabet har i 2019-2020 været involveret i færre møder end i de foregående år. Selskabet har afholdt et årsmøde den 9 april. Derudover har vi afholdt en temadag om GDPR i samarbejde med Dansk Selskab for Farmakoepidemiologi den 24. maj 2019. Vi har også regelmæssige telefonmøder i IEA og jævnlige STARS*møder.
Medlemmer, e-mails og hjemmeside:
Vi har 413 medlemmer per 31. august 2020. Den nye hjemmeside er i proces med at blive opdateret, og vi har fået et nyt logo. Selskabets Twitterhandle (@DanskEpiSelskab) ligger lidt stille, da vi ud over at lave reklame for årsmødet, savner et klart formål for Selskabet på mediet.

Schroll Prize for Excellence:
På baggrund af et ønske fra medlemmerne ved generalforsamlingen 2019, oprettede bestyrelsen en pris til yngre forskere på 10.000 kr, opkaldt efter Marianne Schroll. Vi modtog syv nominationer, og brugte de kriterier, opstillet i annonceringen af prisen, til bedømmelse.

DESorientering:
Vores nyhedsbrev DESorientering, udkom hele 10 gange i tidsperioden fra sidste generalforsamling til nu. Hvis I har vigtige meddelelser eller møder, som I ønsker distribueret i det epidemiologiske miljø, kan I sende dem til redaktør Christina Dahm (ccd@ph.au.dk) eller Maja (dansk.epidemiologisk.selskab@outlook.dk)

Kommende møder:
Vi ønsker fortsat at afholde det årsmøde, som nu er udsat for 2. gang. Derudover var vi begyndt at planlægge temaet til det efterfølgende møde. World Congress of Epidemiology i Melbourne er udsat indtil september 2021.

Supplerende:
På mødet bliver der desuden stillet spørgsmål til eksempelsamlingen i forhold til SDS charmereklame. Dette har ikke været direkte oppe i STARS* gruppen, som dog også har haft reduceret mødefrekvens under COVID19 perioden

3. Eventuelle udvalgsberetninger

Der er på nuværende tidspunkt ingen udvalg og derfor intet at berette.

4. Indkomne forslag

Der er tre indkomne forslag.

  • Vinderen af Schroll Prize 2020: Vinderne af the Schroll Prize 2020 er Oleguer Plana-Ripoll, Aarhus University, Department of Economics and Business Economics - National Centre for Register-based Research.

Bestyrelsens begrundelse: This newly-instated prize recognizes a junior epidemiologist who has demonstrated excellence in epidemiological teaching, research, methods development or dissemination, and thus already contributed to development of the field of epidemiology at an early stage of their career.

He is an excellent researcher in epidemiology, he has contributed to development of new methods and has disseminated these openly through an established hub, he has employed innovative approaches to visualize and disseminate his research results, and he has demonstrated leadership in teaching through course development and responsibility. The Board also noted the use of Danish research infrastructure in combination with his international experience.

  • Skal Selskabet lave et oplæg til de danske universiteter om at imødegå den jurist-reaktion, man ellers kan forestille sig oven på Mads Melbye sagen: Der er en dialog om, hvorvidt selskabet kan gøre en forskel for medlemmerne i forhold til de eksisterende juridiske vanskeligheder i at få data. Et argument for at tage hånd om problemet er den konkurrencefordel som går tabt, når processen i at få data er langvarig. Derved bliver forskningen forældet og forsinket. Der bliver yderligere givet udtryk for en bekymring for, at forskellige institutioner tolker og forstår regler forskelligt. Måden at håndtere problemet på kan derfor variere. Der er således et ønske om et mere ensartede samarbejde på tværs. Flere medlemmer beretter, at de allerede har diskuteret udfordringer og løsninger internt på de enkelte institutioner. Der er en generel positiv stemning for, at selskabet arbejder videre med problemet.

Opsummering med forslag til hvordan selskabet kan have en holdning og støtte tiltag:

  • Undersøge hvilke instanser som allerede arbejder med for at imødekomme problemet.
  • Selskabet skriver et officielt brev på selskabets og interesserede medlemmers vegne. Brevet skal indeholde en henstilling til, at vi som selskab gerne vil høres i udviklingen af retningslinjer, samt at vi vil arbejde for mere samarbejde på tværs. Dette kan eventuelt sendes til de sundhedsvidenskabelige dekaner eller regioner. Målet er at repræsentere de forskere, hvor problemet har stor betydning for deres arbejde, samt af skabe et mere direkte talerør fra DES til beslutningstagerne.
  • Indsamle gode cases med eksempler på, når lange og kompliceret sagsgange bliver et problem.
  • Skal vi som selskab advokere for, at alle de interventioner mod COVID, der nu søsættes på mere eller mindre tvivlsom grundlag – a la måske lige om lidt mundbind i supermarkeder – indføres på en randomiseret måde, der ikke tillader evaluering af effekt: Der bliver givet udtryk for, at flere interventioner imod COVID-19 ikke er evidensbaseret. Der findes yderligere et gap i forhold til muligheden for at evaluere tiltagene og dermed hente ny viden på området. De tiltag som bliver lavet, bør derfor fremover implementeres således at de kan evalueres. Der er enighed om, at vi i selskabet på en eller anden måde kan stille vores viden og faglighed til rådighed, i forhold til hvordan man håndterer dette fremover.

Der er to forslag til hvordan DES kan gå videre med dette:

  • DES skal skrive et læserbreve eller en kronik med fokus på problemerne, hvor medlemmer med interesse har mulighed for at være med og sætte deres underskrift. For at nå bredere ud kan brevet også overføres til de sociale medier.
  • Arrangere fysisk/virtuelle møder, hvor det diskuteres hvordan man kan lave mere evidensbaseret viden, samt evaluere tiltagene. Et eksempel er at indkalde de sundhedspolitiske ordfører til møde, hvor DES kommer med bud på hvordan vi styrer os fremad i pandemien.

5. Regnskab, herunder fastsættelse af kontingent. Regnskab gennemgås til mødet, men kan rekvireres inden mødet ved henvendelse til selskabets sekretær Maja Krog Buskov (dansk.epidemiologisk.selskab@outlook.dk)

Lotte fremlægger regnskabet for DES i perioden 2019.
Indtægter: 76.500,00 kr.
Udgifter: 112.999,39 kr.
Periodens overskud: -36.499,39 kr.
Balance pr. 31.12.2019
Egenkapital: 275.936,88 kr.

Der er således underskud. På generalforsamlingen 2019 blev der udtrykt et ønske om at bruge nogle at selskabets penge til gavn for medlemmerne. Dette er forsøgt imødekommet.

Kontingentet er på nuværende tidspunkt 225 kr. årligt. Kontingentet fastsættes også fremadrettet som 225 kr. årligt Regnskabet godkendes.

6. Valg, med angivelse af hvem der er på valg, om vedkommende kan genvælges samt bestyrelsens forslag til nyvalg.

Ikke på valg
Julie Werenberg-Drejer, Katrine Strandberg-Larsen og Else Marie Olsen blev valgt sidste år og er derfor ikke på valg.

På valg
Christina Cathrine Dahm og Betina Thuesen blev valgt for 2 år siden er derfor på valg. Begge bliver genvalgt. Katrine Grau fra Novo Nordisk, Sofie Gry Pristed fra Aalborg Universitets hospital og Stine Schramm fra SIF har valgt at stille op. Bestyrelsen indstiller til at alle tre vælges ind, selvom der kun er to pladser. Dette vedtages og alle tre kandidater bliver således valgt.

Formandsvalg
Formanden skal vælges af generalforsamlingen. Christina Cathrine Dahm genopstiller som formand og bliver genvalgt.

Revisorer
Henrik Støvring blev valgt ind sidste år og er derfor ikke på valg.
Allan Lindeberg har siddet i to år og genopstiller. Allan bliver genvalgt.

Går ud
Lotte Husemoen og Lau Thygesen har sidde i seks år og går derfor ud af bestyrelsen.

Bestyrelsen består pr. 05.10.2020 af Julie Werenberg-Drejer, Katrine Strandberg-Larsen og Else Marie Olsen, Christina Cathrine Dahm og Betina Thuesen, Katrine Grau, Sofie Gry Pristed og Stine Schramm. Et konstituerende bestyrelsesmøde vil blive holdt i den nærmeste fremtid.

7. Nedsættelse af udvalg.

Der er ikke kommet forslag til udvalg forud for mødet. Der er dog kommet forslag under mødet som med fordel kan bære et udvalg (se punkt 4. Indkomne forslag). Mulighederne for udvalg bliver taget op i bestyrelsen og meldt tilbage til medlemmerne. Hvis nogle medlemmer har interesse i at deltage i et udvalg, må de meget gerne melde tilbage til bestyrelsen.

8. Eventuelt.

Julie Dreier har i samarbejde Mette Bliddal og Bestyrelsesformand i Dansk Selskab for Farmakoepidemiologi arbejdet på at skitsere udfordringerne i tværnordiske registerforskningsprojekter. Dette handler om hvorvidt vi bedst navigerer i disse situationer i forhold til de juridiske problemstillinger i at samle data på tværs af landene. Der er indkaldt til møde med KOR, hvor dette kommer på dagsorden.