Høring over udkast til forslag til ny epidemilov (09/10/2020).

Vdr. Høring over udkast til forslag til ny epidemilov

Den 9. november 2020

Bestyrelsen for Dansk Epidemiologisk Selskab noterer at Forslag til Lov om epidemier m.v. sætter brede rammer for politisk-truffet beslutninger, der har indflydelse på individers sundhed, og befolkningens sundhed som helhed, ved at give hjemmel til frihedsberøvelse, samt fastsættelse af regler om vaccination i visse situationer. Disse rammer er i udkastet dateret 09/10/2020 meget brede, og det er vigtigt, at der indbygges tilstrækkelig kontrol til at forebygge misbrug i fremtiden.

Vi noterer at muligheden for at påbyde vaccination strider imod det medicinsk etiske princip om informeret samtykke, som beskrevet i UNESCO Universal Declaration on Bioethics and Human Rights. Vi henleder også opmærksomhed på at hvis borgere tvangsindlægges på grund af formodet smitte, ikke de skal udsættes for risiko og evt. smitte under indlæggelsen.
Herudover noterer Bestyrelsen følgende

  1. Det er godt at beføjelserne til at iværksætte foranstaltninger decentraliseres til Styrelsen for Patientsikkerhed.
  2. Det er vigtigt at faglige vurderinger fortsat ligger til grunde for fastlæggelse om en given sygdom er smitsom, og alment farligt. Det er vigtigt, at der fastsættes entydige regler om, hvilke kriterier, der skal indfries, for at en farlig sygdom kan vurderes som samfundskritisk. Kriterierne for samfundskritiske sygdomme, bør fastsættes i samarbejde med sundhedsmyndighederne, selvom den endelige beslutning er politisk.
  3. Positivt at det præciseres typen og mængde af personoplysninger, der må videregives og behandles af de respektive myndigheder og private organisationer, og hvornår samtykke kan fraviges. Igen ser vi meget gerne, at der indbygges tilstrækkelig kontrol og/eller deling af ansvar således at utilsigtet misbrug i form udstilling/forfølgelse af specifikke grupper af befolkningen forebygges.

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen i Dansk Epidemiologisk Selskab